Campingregler i Sverige

Sverige är ett underbart campingland. Vi har allemansrätten att tacka för det. Allemansrätten har gett människor och turister i vårt avlånga land tillåtelse att vistas i naturen, där markägarens ensamrätt till området har underordnats allemansrätten. Sedan 1994 är allemansrätten inskriven i grundlagen. Alla ska ha tillgång till naturen. Allemansrätten ger oss inte bara rättigheter utan även skyldigheter. Hänsyn bör visas till både naturen och markägaren. Således kan inte all mark tas i anspråk för tältning. Allemansrätten reglerar områden utanför tätbebyggt område. I kommuner kan andra förhållningsregler gälla. Lokala föreskrifter kan bland annat förbjuda tältning på kyrkogårdar, stränder, parker och idrottsområden. Nationalparker kan också ha andra regler för tältning. Det är viktigt att alltid läsa informationsskyltar och ta hjälp av turistbyrån i kommunen för att få veta vilka regler som gäller.

Allemansrätten och rätten att tälta på någon annans område gäller för privatpersoner utan kommersiellt syfte. Att ta allemansrätten i anspråk för att tälta är knivigt, men så länge man tar hänsyn till markägaren och inte gör intrång i dennes privatliv har man rätten på sin sida. Allemansrätten reglerar bland annat rätten för var och hur man får tälta, och vad man får göra i anslutning till campingen. Terränglagstiftningen begränsar rätten att färdas med fordon över någon annans mark. Till fots kan man beträda alla områden, förutom de gånger man går en olovlig väg, det vill säga beträder någon annans tomt eller planteringar. Det går bra att gå på upptrampade stigar så länge som man inte är i närheten av någons boningshus. Om man har ett fordon med sig är standardregeln max ett dygn på rastplats eller parkeringsplats.

Var får man tälta?

Allemansrätten reglerar rättigheter och skyldigheter i naturen. Här finns också regler som gäller vid camping på någon annans område. Det är tillåtet att tälta något dygn på någon annans mark. Gäller det fler än tre tält ska markägaren frågas om lov, då det anses finnas risk för nedskräpning och sanitär olägenhet. Om man vill tälta mer än ett par nätter krävs i regel markägarens tillstånd. I annat fall har markägaren rätt att avhysa. Det är inte tillåtet att tälta på någon annans tomt. Tomtgränser brukar markeras med staket eller där gräsmattan tar slut. En bra grundregel är att inte ha insyn till någon annans boningshus. Betesmarker och fält är inte tillåtna campingområden. Allemansrätten gäller inte alla områden. Varje enskild kommun kan sätta upp sina egna regler och förbjuda tältning.

Allmänna förhållningsregler vid tältning

Det finns en hel del pekpinnar när det gäller camping. När man tältar bör man ta hänsyn till marken och lämpligheten att tälta just där. Vissa friluftsområden kan ha förbud mot tältning. Nationalparker kan ha anvisade platser för tältning. Kom alltid ihåg att man tältar på någon annans mark och se till att återställa marken till ursprungligt skick. Allt som har burits dit ska tas med bort. Ta med det skräp som har producerats. Tältpinnar ska inte skada marken. Matlagning vid öppen eld ska ske utan risk. Vid eldningsförbud, vilket regleras av kommunen, får ingen eldning ske. Det är inte tillåtet att ta med husdjur till alla nationalparker. Läs informationsskyltarna noga innan anträdande av området. Tänk på att inte beträda någons annans tomt och att det även gäller passage.

Campingaktiviteter

I samband med campingen är det angeläget att ha tillgång till naturen runtomkring. Här reglerar återigen allemansrätten rätten att utnyttja marken. Fiske hör inte till allemansrätten även om det ibland kan uppfattas som så. Det är tillåtet att fiska utan fiskekort i våra större sjöar i Sverige. Dessa är Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön. Det är även tillåtet att fiska vid kuststräckan, med undantag för laxfiske vid Norrlandskusten. I annat fall kan särskilda tillstånd utfärdas, såsom fiskekort. Rätten att ta naturprodukter från skogen är begränsad. Man har rätt att plocka vilda blommor, förutom fridlysta arter, vilda bär, svamp, örter och kottar. Det är inte tillåtet att bryta kvistar och skada andra växter som inte nämnts, eller att ta sten från naturen. Naturen ska användas på ett sådant sätt att den snabbt kan återställas.